Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โครงการจักรยาน-2018-1

 

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Thailand Walking and Cycling Institute Foundation (TWCIF)

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันรัฐให้กำหนดนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออำนวยต่อการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางและการขนส่งในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยทั่วไปให้เดินและใช้จักรยานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการจึงดำริให้มีการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยขึ้น ซึ่งได้รับการพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนำของประเทศในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

คำขวัญ : เดินไป ปั่นไป ได้จริงในวิถีไทย

พันธกิจ :

 1. เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม สุขภาวะ สภาพแวดล้อม ที่ดีและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
 2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ ที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน
 3. ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยาน
 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการเดินและการใช้จักรยาน
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินและการใช้จักรยาน

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยที่ปรึกษา

 1. ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษา
 2. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ที่ปรึกษา
 3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ที่ปรึกษา
 4. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ที่ปรึกษา

กรรมการ

 1. นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิฯ
 2. ดร.สุขแสง คูกนก รองประธานมูลนิธิฯ
 3. นายจุมพล สำเภาพล รองประธานมูลนิธิฯ
 4. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา กรรมการ
 5. รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา กรรมการ
 6. นายกวิน  ชุติมา กรรมการและเหรัญญิก
 7. นายกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์  กรรมการและเลขานุการ

ทีมงาน

1.นางสาวอัจจิมา มีพริ้ง ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
2.นางสาวสรัสวดี โรจนกุศล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
3.นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
4.นางสาววันทนีย์ บูรณ์เจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
5.นางสาวรัตตินันท์ เสนีย์สมบัติ ตำแหน่งการเงิน